صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای-مستقیم)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای-مستقیم)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.